esza

Esély Otthon - Ács

EFOP – 1.2.11-16-2017-00020 számú Esély-otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázat keretében lakhatás biztosítására (2023.06.hó)

Ács Város Önkormányzat

EFOP – 1.2.11-16-2017-00020 számú Esély-otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázat keretében lakhatás biztosítására

 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról szóló 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek helyben maradásának vagy a városban történő letelepedésének támogatására.

Ács Város Önkormányzata a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatások keretében olyan 18 – 35 év közötti pályázókat kíván támogatni, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal.

Ács Város Önkormányzata vállalja, hogy maximum két év időtartamra, az

Ács, Deák F. 25/1. 60,66 m2, 2 szoba összkomfort, gázfűtés

Ács, Gyár u. 79/16. 60,03 m2, 3 szoba összkomfort, gázfűtés

Ács, Gyár u. 79/7. 47,58 m2, 2 szoba összkomfort, gázfűtés

Ács, Gyár u. 79/8. 70,71 m2, 3 szoba összkomfort, gázfűtés

szám alatti és típusú bérlakásban lakhatást biztosít a pályázaton nyertes, helyben maradó vagy itt letelepedni kívánó fiatal szakember számára. A bérelni kívánt lakást a pályázati adatlapon szükséges megjelölni.

A lakhatást biztosító támogatási rendszer részletes szabályait a fenti Rendelet tartalmazza.

 • A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akiknek a Rendelet szerinti hiányszakmájuk van, valamint Ácson lakóhellyel rendelkeznek vagy Ácson kívánnak letelepedni és Ács közigazgatási területén működő munkáltatónál dolgoznak, vagy ott kívánnak munkát vállalni.

 • A támogatás feltételei

A lakhatás biztosítására vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 • aki Ácson lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Ácson él, vagy Ácson kíván letelepedni,
 • életévét már betöltötte, de a 35. életévét még nem,
 • ő vagy a vele együtt költöző személy nem rendelkezik saját, kizárólagos tulajdonú, haszonélvezettel és özvegyi joggal nem terhelt lakásingatlannal,
 • a pályázat benyújtásakor rendelkezik a település közössége számára fontos felsőfokú végzettséggel, vagy érettségire épülő szakképesítéssel, vagy a Rendeletben meghatározott hiányszakmára vonatkozó végzettséggel és ebben a szakmában is dolgozik,
 • Ács közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízása van, vagy ennek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik, mely alapján legkésőbb a lakhatás igénybevételekor foglalkoztatási jogviszonyt létesít,
 • vállalja az 50.000 forint óvadék megfizetését, és
 • vállalja legalább havi 5 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Ácson.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak és a vele együtt költöző személynek, akik a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban vannak.

 • A pályázat tartalmi elemei

 

A Rendelet 3. melléklete szerinti pályázati adatlap, melyhez csatolni kell:

 • a pályázó részletes önéletrajzát,
 • a jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó igazoló dokumentumokat,
 • az iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolatát,
 • ácsi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot,
 • amennyiben releváns a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolást,
 • motivációs levelet és
 • amennyiben van a lakás-előtakarékosságról szóló igazolást.
 • A pályázattal elnyerhető támogatás

 

A lakhatás biztosítása támogatást elnyerő pályázó, az elnyert lakásnak maximum 24 hónapig lehet bérlője. A lakhatásért lakbért nem kell fizetnie csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles

 • A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

 

A pályázat benyújtható személyesen az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán munkaidőben, postai úton az Ácsi Polgármesteri Hivatal 2941 Ács Gyár u. 23. szám alatti címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. szeptember 8.

 • A lakhatás biztosítása támogatás igénybevételének feltételei

 

A lakhatás biztosítás támogatás igénybevételének feltétele a támogatási és a bérleti szerződések megkötése, a bérleti szerződés megkötését követően a bérlő közjegyzői okirati formában tett kötelezettségvállaló nyilatkozata és az 50.000 forint óvadék befizetése.

A nyertes pályázó a támogatási és a bérleti szerződéseket a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.

Egyéb információk

A lakások átadási ideje várhatóan 2023. október 1.

A pályázatok elbírásáról Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a Rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.

A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét a helyben szokásos módon közzéteszik Ács Város Önkormányzat honlapján és az Ácsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázati adatlap letölthető Ács Város honlapjáról (www.acsvaros.hu), vagy személyesen átvehető az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Ács, 2023. május 31.

                                                                                                      

                        Dr. Fülesné Balogh Anita                                    Dr. Szentirmai István

                                        jegyző                                                         polgármester

 

A pályázati adatlap a Dokumentumok menüpontban elérhető. (https://eselyotthon.acsvaros.hu/index.php/dokumentumok)