esza

Esély Otthon - Ács

EFOP – 1.2.11-16-2017-00020 számú Esély-otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázat keretében lakhatás biztosítására (2021.09.hó)

Ács Város Önkormányzat
EFOP – 1.2.11-16-2017-00020 számú Esély-otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázat keretében lakhatás biztosítására

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról szóló 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek helyben maradásának vagy a városban történő letelepedésének támogatására.
Ács Város Önkormányzata a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatások keretében olyan 18 – 35 év közötti pályázókat kíván támogatni, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal.
Ács Város Önkormányzata vállalja, hogy maximum két év időtartamra (2021. november 1.-2023. október 31.) az
Ács, Gyár u. 79/1. 57,48 m2, 2 szoba összkomfort, gázfűtés
szám alatti és típusú bérlakásba lakhatást biztosít a pályázaton nyertes, helyben maradó vagy itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek számára.
A lakhatást biztosító támogatási rendszer részletes szabályait a fenti Rendelet tartalmazza.

I. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akiknek a Rendelet szerinti hiányszakmájuk van, valamint Ácson lakóhellyel rendelkeznek vagy Ácson kívánnak letelepedni és Ács közigazgatási területén működő munkáltatónál dolgoznak, vagy ott kívánnak munkát vállalni.

II. A támogatás feltételei

A lakhatás biztosítására vonatkozó támogatás pályázat útján nyerhető el.
A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:
- aki Ácson lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Ácson él, vagy Ácson kíván letelepedni,
- 18. életévét már betöltötte, de a 35. életévét még nem,
- ő vagy a vele együtt költöző személy nem rendelkezik saját, kizárólagos tulajdonú, haszonélvezettel és özvegyi joggal nem terhelt lakásingatlannal,
- a pályázat benyújtásakor rendelkezik a település közössége számára fontos felsőfokú végzettséggel, vagy érettségire épülő szakképesítéssel, vagy a Rendeletben meghatározott hiányszakmára vonatkozó végzettséggel és ebben a szakmában is dolgozik,
- Ács közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízása van, vagy ennek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik, mely alapján legkésőbb a lakhatás igénybevételekor foglalkoztatási jogviszonyt létesít,
- vállalja az 50.000 forint óvadék megfizetését, és
- vállalja legalább havi 5 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Ácson.

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak és a vele együtt költöző személynek, akik a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban vannak.

III. A pályázat tartalmi elemei

A Rendelet 3. melléklete szerinti pályázati adatlap, melyhez csatolni kell:
- a pályázó részletes önéletrajzát,
- a jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó igazoló dokumentumokat,
- az iskolai végzettséget tanúsító oklevelek másolatát,
- ácsi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot,
- amennyiben releváns a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolást,
- motivációs levelet és
- amennyiben van a lakás-előtakarékosságról szóló igazolást.

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás

A lakhatás biztosítása támogatást elnyerő pályázó, az elnyert lakásnak maximum 24 hónapig lehet bérlője. A lakhatásért lakbért nem kell fizetnie csak az általa használt bérlemény rezsiköltségének megfizetésére köteles.

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

A pályázat benyújtható személyesen az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán munkaidőben, postai úton az Ácsi Polgármesteri Hivatal 2941 Ács Gyár u. 23. szám alatti címre.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 8.
VI. A lakhatás biztosítása támogatás igénybevételének feltételei

A lakhatás biztosítás támogatás igénybevételének feltétele a támogatási és a bérleti szerződések megkötése, a bérleti szerződés megkötését követően a bérlő közjegyzői okirati formában tett kötelezettségvállaló nyilatkozata és az 50.000 forint óvadék befizetése.
A nyertes pályázó a támogatási és a bérleti szerződéseket a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.
Egyéb információk

A pályázatok elbírásáról Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a Rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.
A Képviselő-testület döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A Képviselő-testület döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét a helyben szokásos módon közzéteszik Ács Város Önkormányzat honlapján és az Ácsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.
A pályázati adatlap letölthető Ács Város honlapjáról (www.acsvaros.hu), vagy személyesen átvehető az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Ács, 2021. augusztus 27.

Dr. Fülesné Balogh Anita                                                                                                  Dr. Szentirmai István
jegyző                                                                                                                                polgármester

LETÖLTHETŐ PÁLYÁZATI ADATLAP