esza

Esély Otthon - Ács

EFOP – 1.2.11-16-2017-00020 számú Esély-otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázat helyi munkavállalást ösztönző támogatására (3)

Ács Város Önkormányzata megnyitja a pályázati lehetőséget 
az
 EFOP – 1.2.11-16-2017-00020 számú Esély-otthon – „Ácsra vágyÁcs” pályázat
helyi munkavállalást ösztönző támogatására

 

Ács Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi letelepedést és munkavállalást ösztönző támogatásokról szóló 20/2018.(XII.13.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) alapján pályázatot hirdet a város jövője szempontjából értékes végzettséggel rendelkező fiatal szakemberek helyben maradásának vagy a városban történő letelepedésének támogatására.

Ács Város Önkormányzat a helyi munkavállalást ösztönző támogatás keretében olyan 18 – 35 év közötti pályázókat kíván támogatni, akik a településen lévő szakemberhiányt enyhítik munkájukkal.

Ács Város Önkormányzata vállalja, hogy egy év időtartamra helyi munkavállalást ösztönző támogatást biztosít a pályázaton nyertes, helyben maradó vagy itt letelepedni kívánó fiatal szakemberek számára.

A helyi munkavállalást ösztönző támogatási rendszer részletes szabályait a Rendelet tartalmazza.


 I. A pályázók köre

Pályázatot nyújthatnak be azon 18-35 év közötti személyek, akiknek a Rendelet szerinti hiányszakmájuk van, valamint Ácson lakóhellyel rendelkeznek vagy Ácson kívánnak letelepedni és Ács közigazgatási területén működő munkáltatónál dolgoznak vagy ott kívánnak munkát vállalni.


 II.A támogatás feltételei

A helyi munkavállalást ösztönző támogatás pályázat útján nyerhető el.

A támogatásra az a fiatal szakember nyújthatja be a pályázatát, akinél fennállnak az alábbi együttes feltételek:

 • aki Ácson lakóhellyel rendelkezik és életvitelszerűen Ácson él, vagy Ácson kíván letelepedni és állandó lakcímet létesít,
 •  18. életévét már betöltötte, de a 35. életévét még nem,
 • a pályázat benyújtásakor rendelkezik a település közössége számára fontos felsőfokú végzettséggel, vagy érettségire épülő szakképesítéssel, vagy a Rendeletben meghatározott hiányszakmára vonatkozó végzettséggel és ebben a szakmában is dolgozik,
 • Ács közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező munkáltatóval megkötött munkaszerződése, kinevezése vagy megbízása van, vagy ennek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik, mely alapján legkésőbb a támogatás első részletének folyósításáig foglalkoztatási jogviszonyt létesít,
 • vállalja legalább havi 5 óra közösségi célú önkéntes tevékenység végzését Ácson.

 

Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, aki a döntéshozó képviselő-testület bármely tagjával vagy a támogatást nyújtó önkormányzat vezető tisztségviselőjével közeli hozzátartozói viszonyban van.

 

III. A pályázat tartalmi elemei

 

A Rendelet 4. melléklete szerinti pályázati adatlap , melyhez csatolni kell:

 • a pályázó részletes önéletrajzát,
 • a jövedelmi és vagyoni viszonyokra vonatkozó igazoló dokumentumokat, (munkáltató jövedelemigazolás),
 • az iskolai végzettséget tanúsító okleveleket,
 • ácsi székhelyű vagy telephelyű munkáltatóval megkötött munkaszerződést, kinevezést, megbízási szerződést vagy ezek megkötésére irányuló munkáltatói szándéknyilatkozatot,
 • amennyiben releváns a pályázó által a pályázat benyújtása előtt végzett önkéntes munkáról szóló igazolást,
 • motivációs levelet.

 

IV. A pályázattal elnyerhető támogatás

 

A helyi munkavállalást ösztönző támogatás összege 65.000 Ft/fő/hó, mely legfeljebb 9 hónap időtartamig adható.

 

V. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

 

A pályázat benyújtható személyesen az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán munkaidőben illetve, postai úton az Ácsi Polgármesteri Hivatal 2941 Ács, Gyár u. 23. szám alatti címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március  11.

VI. A helyi munkavállalást ösztönző támogatás folyósításának feltételei

 

A helyi munkavállalást ösztönző támogatás folyósításának feltétele a támogatási szerződés megkötése.

A nyertes pályázó a támogatási szerződést a döntésről szóló értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül köteles megkötni, ennek elmulasztása esetén a támogatói döntés érvényét veszti.

 

VII. Egyéb információk

 

A pályázatok elbírásáról Ács Város Önkormányzatának Képviselő-testülete zárt ülés keretében dönt. A pályázatok elbírálása a Rendelet 1. mellékletében meghatározott értékelési szempontrendszer szerint megállapított pontszámok alapján történik.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A döntéséről a pályázók írásbeli értesítést kapnak. A pályázatok eredményét a helyben szokásos módon közzéteszik Ács Város Önkormányzat honlapján és az Ácsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

A pályázati adatlap letölthető Ács Város honlapjáról (www.acsvaros.hu) vagy személyesen átvehető az Ácsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.

Ács, 2020. január 27.

                                                                                                      

                         Dr. Fülesné Balogh Anita                                    Dr. Szentirmai István

                                         jegyző                                                          polgármester

 

Letölthető pályázati adatlap